Главно съдържание

Работа в Централен офис

Централният офис на BILLA България събира екип от над 200 експерти в отдели със стратегическа и управленска функция. Високо квалифицирани и мотивирани, обучени и работещи в международна среда, екипите развиват широката мрежа от търговски филиали в страната, бизнес взаимоотношенията с доставчици и богатия асортимент в магазините, дигиталните и технически нововъведения, рекламата и комуникациите, и много други процеси, които превръщат BILLA в търговската верига с най-широка мрежа супермаркети и един от най-големите работодатели в страната.

 

Стратегически отдели в Централен офис:
Управление на категориите – развиват собствените марки и всички продуктови категории, които присъстват в богатия асортимент в магазините чрез подбор на доставчици и артикули.
Продажби - дефинира прилагането и обезпечаването на планираните стойности за търговската зона с цел да се гарантира постигането на най-добрия възможен резултат от компанията и разширяване на пазарния дял.
Оптимизация вътрешни процеси и проекти –оптимизиране на съответните процеси и системи в „Продажби“, с цел ефективно функциониране на магазините.
Технически отдел - осигурява изграждането и снабдяването на магазините с необходимото оборудване, грижи се за поддръжката на съществуващите ни обекти и тяхната модернизация.
Експанзия - осигурява разрастването на магазинната мрежа чрез идентифициране на нови подходящи локации в страната и административно управление на процеса по договаряне на условия за строеж, наем и развитие на инфраструктурата.

 

Човешки ресурси и администриране на персонала - обхващат целия „житейски“ цикъл на един служител в компанията – подбор, назначаване, обучение, развитие, напускане.
IT – обезпечава безпроблемното функциониране на всички IT-системи във филиална и логистична мрежа, както и в Централен офис.
Счетоводство - осигурява и контролира правилната подготовка на салдото и месечното/ годишното приключване с всички свързани дейности според спецификите на компанията.
Контролинг - осигурява коректна и навременна отчетност на бизнес резултатите, координация и подготовка на бюджета.
Маркетинг - развива рекламни и имиджови кампании, комуникира промоционални активности, управлява програмата за лоялни клиенти и дигиталните приложения, придържайки се към международните BILLA стандарти.

 

Контрол на качеството - наблюдава безопасността на храните в съответствие със законовите регламенти и международни стандарти на REWE Group.
Недвижима собственост - отговаря за продажбата на недвижима собственост, както и за отдаването под наем на площи в магазини BILLA, със специален фокус върху оптималния финансов резултат за компанията.
Инфомениджмънт - осигурява постоянен анализ на пазара и генерира данни в помощ на правилното функциониране на различните отдели в Централен офис
Сигурност – осигурява координация и контрол на дейностите по сигурността във всички звена на компанията.
Правен отдел- осигурява юридическо обслужване на всички отдели на компанията, законосъобразно съставяне и съгласуване на договори, заповеди и предписания.
BILLA Сървис – осигурява планирането, организацията и контрола на целия процес на администриране, обработка и отчитане на ваучери.
Спейсмениджмънт- осигурява оптимално планиране на пространството за разположение на продукти по регалите в магазинната мрежа, при спазване на изискванията на компанията и корпоративните принципи.

 

BILLA като работодател

Работа в Централен офис

Работа в Логистика

Работа в Магазини

Ученици и студенти

Свободни позиции