1. home
  2. BILLA BRAND проучване

Методология на изследването


Независимо изследване на нагласата към продукти с марка Billa. Изследването е количествено, проведено в България, от независима агенция за маркетингови проучвания в периода 16.08.–29.08.2023 г. сред 100 пълнолетни участници на възраст между 18 и 65 години. Крайната потребителска оценка е формирана на база четири показателя: качеството на продукта, съотношението между качество и цена, вероятността за покупка и за препоръка към познат. Общата оценка се формира от средната стойност на всички оценки, които имат една и съща тежест.