1. home
  2. Подаване на сигнали за нарушения

Информация по ЗЗЛПСПОИН и Whistleblowing Директива на ЕС
 

Считано от 04.05.2023 г. е в сила новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Всички служители на „Билла България“ ЕООД, на негови подизпълнители и доставчици имат право да подават сигнали за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз в областта на предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, защита на потребителите, безопасността и съответствието на продуктите, безопасността на храните, престъпления от общ характер, нарушения на трудовото законодателство и др., станали им известни в работен контекст.


Сигнали могат да се подават до „Билла България“ ЕООД чрез следните вътрешни канали:

  • На телефон: +359 2 8188 222
  • На адрес: гр. София, бул. България № 55, на вниманието на „Правен отдел“
  • На електронен адрес: whistleblowing@billa.bg 
  • По искане на сигнализиращото лице, сигнал може да бъде подаден и чрез лична среща в офиса на БИЛЛА България на адрес: гр. София, бул. "България" №55, след предварително уговорен между страните ден и час.
  • По електронен път чрез платформата REWE Group Hintbox на https://rewe-group.reporting-channel.com/


Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения може да бъде намерен на www.billa.bg или да бъде предоставен на място в централния офис на БИЛЛА България в гр. София, бул. "България" №55.


Сигнали могат да се подават и чрез външен канал до Комисията за защита на личните данни.


Не се допуска подаване на анонимни сигнали.


Не се допуска подаване на сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години.


Всяко обработване на лични данни, извършено във връзка с подаването на сигнали по силата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се извършва в съответствие с Политика за поверителност, достъпна на интернет адрес www.billa.bg.


Правилата за вътрешно подаване на сигнали са достъпни на адрес www.billa.bg.