Главно съдържание

Други

 

Уведомление за инвестиционно предложение до РИОСВ-Благоевград.
Вижте тук

 

Обява
до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
Прочетете обявата тук