Главно съдържание

Други

Решение № БД-02-ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изготвен проект за изменение на действащия Общ устройствен план на община Банско (ОУПО) в обхват УПИ I-6329 и УПИ III-5482 в кв.260 по плана на гр.Банско, община Банско, област Благоевград.
На основание чл.15, ал.1 от Наредбата за ЕО Ви съобщаваме, че е взето решение № БД-02-ЕО/2020 год. на РИОСВ Благоевград да не се извършва екологична оценка на проекта за изменение на ОУПО.
Проектът е изработен на основание чл.134, ал.1, т.5 – констатирана явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана.
Целта на проекта за изменение на ОУПО Банско е се създаде устройствен статут на горецитираните имоти, съобразно с предназначението им и начина им на трайно ползване и с отрежданията им съгласно действащ подробен устройствен план.
Проектът е изложен в община Банско, стая 310 всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа от 28.04.2020 год. до 03.06.2020 год.
В 30-дневен срок заинтересованите могат да правят писмени предложения и възражения по проекта да общинската администрация.
Общественото обсъждане ще се проведе на 03.06.2020 год. от 13:30 часа в сградата на Посетителски информационен център - пл.Възраждане, гр.Банско
Проектнотно предложение може да бъде изтеглено от тук :

Обяснителна записка

Приложения
Челна страница
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

Чертежи
Проект за изменение на ОУПО Банско 10000
Проект за изменение на ОУПО Банско 25000
Проект за изменение на ОУПО Банско опорен план 10000
Проект за изменение на ОУПО Банско опорен план 25000