Официални правила на промоционална кампания
„С Visa можеш да спечелиш награда в BILLA”

Раздел 1. Организатор. Официални правила на Промоцията.
Промоционалната кампания „С Visa можеш да спечелиш награда в BILLA“ („Промоцията“) се организира от „Публисис” АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „Тодор Каблешков“ №24 („Организатор“), действащо по възлагане на Visa ЕвропаЛтд., дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Visa”). Промоцията се провежда със съдействието на „Билла България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1404, бул. „България“ №55, ЕИК 130007884 („BILLA“).

Настоящите Официални правила са публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни за целия период на Промоцията на следните интернет сайтове: www.visabg.comи www.BILLA.bg, както и в магазините BILLA.

Visa си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на публичното им оповестяване на следните интернет сайтове: www.visabg.com и www.BILLA.bg, както и обявяването им в магазини BILLA.

Раздел 2. Територия на Промоцията
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини BILLA.

Раздел 3. Период на Промоцията
Промоцията стартира на 10.05.2018 г. и ще продължи до 15.07.2017г. (включително) или до изчерпване на наградния фонд.
Visa може да променя периода на Промоцията чрез изменение на настоящите Официални правила. Такава промяна ще бъде своевременно публично оповестявана на следните интернет сайтове: www.visabg.com и www.BILLA.bg, както и в магазините BILLA.

Раздел 4. Право на участие
В Промоцията имат право да участват всички притежатели и ползватели на карти Visa, с изключение на служителите на Организаторa, Visa и BILLA, както и на всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Промоцията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“).

Раздел 5. Механизъм на Промоцията
Всеки Допустим участник, който в периода на Промоцията в магазин BILLA извърши плащане на покупка на стойност минимум 25 лева с ДДС с карта Visa на ПОС терминал, получава възможност да изтегли талон за участие, с който може веднага да провери дали печели ваучер за следващо пазаруване в магазини BILLA („Ваучер“) или сувенир от Visa. Ваучер или сувенир от Visa получават само участниците, изтеглили печеливш талон. Ваучерът се получава от служител (управител) в съответния магазин BILLA срещу предоставянето на печелившия талон и бележката от ПОС терминала.
Талоните за участие се получават на каса от служител в съответния магазин BILLA, в който е осъществена покупката, и са свързани само и единствено с настоящата Промоция. Всеки талон дава информация дали участникът печели или не Ваучер или сувенир от Visa. Талоните за участие са брандирани с логото на Visa и важат само и единствено за периода на Промоцията.
В случай че в магазина BILLA няма налични талони, талон може да бъде получен и в следващ ден в съответния магазин BILLA, в който е реализирана покупката, срещу представяне на бележката от ПОС терминала, подписана и подпечатана от служител на BILLA.
Допустимите участници получават право да изтеглят талон, само ако са извършили единично плащане на покупка на стойност минимум 25 лв. с ДДС с карта Visa чрез ПОС терминал в някой от магазините BILLA. Една покупка на стойност минимум 25 лв. с ДДС дава право на един талон, независимо от конкретния размер на сумата над 25 лв с ДДС. Плащания, извършени извън периода на Промоцията, не дават право на участие в Промоцията.

Раздел 6. Ваучери
Ваучерът представлява ваучер за следващо пазаруване в магазини „BILLA“ на стойност 5лева или 10 лева, който се предоставя на място в съответния магазин BILLA.
Ваучерът се получава от служител (управител) в съответния магазин BILLA срещу представянето на печелившия талон и бележката от ПОС терминала и подписване на приемо-предавателен протокол.
В случай че в съответния магазин BILLA няма налични Ваучери, Ваучер може да бъде получен и в следващ ден в съответния магазин BILLA, в който е реализирана покупката, срещу представяне на печелившия талон и бележката от ПОС терминала, подписана и подпечатана от служител на BILLA.
Ваучерите могат да бъдат използвани за следваща покупка във всички магазини BILLA в периода от 10.05.2018 г. до 31.12.2018г. За използване на Ваучера печелившите участници трябва да представят ваучера на касата на магазин BILLA, като дължимата от тях сума за направената покупка ще бъде намалена със сумата по представения ваучер.  При покупка с Ваучер не се връща ресто, но притежателят му може да доплати в брой закупеното над стойността на Ваучера.
Талоните за участие и ваучерите се предоставят на участниците до изчерпване на предвидената промоционална бройка, респективно до изчерпване на наградния фонд.
Организаторът, Visa и/или BILLA имат право по своя преценка да изключат участник от Промоцията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Официални правила, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на награда.
Печеливш участник не може да иска Ваучер да бъде разменян, преотстъпван или за него да получи пари или други облаги. Стойността на Ваучера не може да се комбинира с други Ваучери.
Общата стойност на Ваучерите в Промоцията е в размер на 206 280 лв.

Раздел 7. Отговорност
Организаторът и Visa не носят отговорност за технически проблеми при използването на банковите карти на ПОС терминали в магазини BILLA.

Раздел 8. Защита на личните данни
BILLA е администратор на лични данни регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни с № 49018.
Включвайки с в Промоцията печелившите участници се съгласяват да предоставят на BILLA свои лични данни – три имена. В случай че печеливш участник не предостави свои лични данни, това ще направи получаването на награда недопустимо.
БИЛЛА обработва предоставените лични данни с цел предоставяне на наградите и вътрешно отчитане между BILLA и Visa на средствата, получени за наградния фонд.

Раздел 9. Прекратяване на Промоцията
Visa, BILLA и/или Организаторът имат неотменимо право да прекратят Промоцията по всяко време, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 10. Спорове
Всички спорове, възникнали между Visa, BILLA и/или Организатора и участниците в Промоцията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие.

Дата: 10.05.2018 г.