Официални правила на рекламна кампания „Попълни анкета и спечели награда“

1. Организатори
Кампанията се организира и провежда от „БИЛЛА България“ ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: 1404 София, бул. „България“ № 55 (БИЛЛА) в сътрудничество с Онлайн Панела Talk, със седалище и адрес на управление: 1040 Виена, ул. Karlsgasse 7, ап. 5. 2.

2. Официални правила
2.1. С участието си в кампанията участниците приемат изложените тук oфициални правила.
2.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на провежданe на кампанията на интернет адрес www.billa.bg.  
2.3. Организаторите си запазват правото да допълват и променят официалните правила, като евентуални изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на интернет адрес www.billa.bg.

3. Период на провеждане
3.1. Периодът, в който може да бъде попълнена анкетата, е от 02.05.2018 г. до 23:59 ч. (българско време) на 09.05.2018 г.
3.2. Тегленето на наградите ще бъде извършено на 10.05.2018 г.
3.3. Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената награда най-късно до 11.05.2018 г.

4. Условия за участие в кампанията
4.1. В кампанията могат да участват само физически лица, които са попълнили анкетата „Газирани безалкохолни напитки“.
4.2. В кампанията могат да участват само физически лица, които към датата на  попълване на анкетата имат 18-годишна възраст. Един участник има право само на една регистрация,  независимо колко пъти попълни анкетата.
4.3. Анкетата е публикувана на следния линк: https://meinungsfuehrer.at/uc/Team_BG/e724/, както и на фейсбук страницата на БИЛЛА (www.facebook.com/BillaBulgaria). Покани за участие са изпратени и по имейл на клиенти, които са предоставили съгласие за получаване на рекламни съобщения.
4.4. Участието в кампанията е безплатно и не е обвързано с покупка.

5. Регистрация за участие в кампанията
Процесът на регистрация за участие в кампанията е както следва:
Стъпка 1: Попълване на онлайн анкетата в периода от 02.05.2018 г. до 23:59 ч. (българско време) на 09.05.2018 г. Когато участникът посочи отговор на всеки от поставените въпроси, системата приема анкетата за попълнена и пренасочва участника към сайта на Онлайн Панела Talk за регистрация. Потребители, които са регистрирани в Онлайн Панела Talk преди 02.05.2018 г., могат да попълнят онлайн анкетата, но няма да участват в тегленето на наградите.
Стъп Онлайн Панела Talk ка 2: Регистриране за участие в томболата чрез попълване на име, фамилия и имейл в регистрационната форма на сайта на Онлайн Панела Talk. За целите на регистрацията участниците следва да се запознаят и съгласят с Декларацията за поверителност и кукита и Общите условия на сайта на Онлайн Панела Talk. Всички регистрации след определения краен срок се считат за невалидни.
Стъпка 3: Получаване на електронно съобщение по имейла, посочен от участника в регистрационната форма. За да завърши регистрацията и да се включи в томболата, участникът трябва да отвори линка, съдържащ се в съобщението, и да попълни допълнителна информация, изискваща се съгласно Общите условия на сайта на Онлайн Панела Talk (относно възраст, пол, местоживеене и др.). Всеки участник, получил потвърждение за успешна регистрация, участва в томболата за наградите. За периода на провеждане на кампанията едно лице има право само на една регистрация за участие.

6. Награди
6.1. Наградите в настоящата кампанията са 100 броя BILLA ваучера за пазаруване на стоки от магазини BILLA на стойност 30 лв.
6.2. Не се допуска замяна на ваучера с неговата парична равностойност или с друга награда. При покупка с ваучер не се връща ресто, но ако стойността на покупката е по-висока, разликата може да бъде доплатена.
6.3. Ваучерите за пазаруване на стоки от магазини BILLA, предоставени като награди на печелившите, са валидни до 31.12.2018 г.

7. Теглене и получаване на наградите
7.1. Наградите ще бъдат изтеглени на 10.05.2018 г. на случаен принцип сред всички регистрирали се участници.
7.2. В срок до 11.05.2018 г. печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената награда с електронно съобщение, изпратено по имейла, посочен в регистрационната форма от съответния печеливш.
7.3. В срок до 7 дни от получаване на електронно съобщение за спечелена награда, всеки печеливш следва да отговори на съобщението, като предостави информация за получаване на наградата (три имена и адрес на магазин BILLA, в който печелившият иска да получи наградата). Печелившият губи правото си да получи наградата в случай, че в посочения срок не предостави необходимата информация.
7.4. При получаване на наградата всеки печеливш следва да представи документ за самоличност, да подпише в два екземпляра приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и служебна бележка съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите  на физическите лица (ЗДДФЛ). Служебната бележка съдържа информация за пазарната стойност на получената награда. С приемане на наградата, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от ЗДДФЛ и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

8. Отговорност
8.1. Организаторите не носят отговорност за вреди, причинени на участниците като цяло и/или за грешки и/или за недостатъци в кампанията при провеждането й, поради извънредни обстоятелства, неизправности или технически грешки в интернет страницата www.billa.bg и/или https://talkonlinepanel.com/bg.
8.2. Организаторите не са отговорни за ситуации, в които не е възможно да се попълни анкетата и/или да се регистрира за участие, когато тази невъзможност е извън контрола на Организаторите. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете и са извън контрола на Организаторите.
8.3. Организаторите не носят отговорност в случай, че по независещи от тях причини, не може да бъде установена връзка с печелившите.
8.4. Организаторите имат право да дисквалифицират участник при констатирани действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на участието в кампанията, попълването на анкетата, регистрацията и/или определянето на печелившите.

9. Защита на личните данни
9.1. Организаторите са регистрирани администратори на лични данни и обработват личните данни на участниците в съответствие с изискванията на приложимото национално законодателство.
9.2. С регистрацията си участие участниците дават съгласието си предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на кампанията (идентификация на участниците,  установяване на обратна връзка с печелившите за получаване на наградата и/или публично оповестяване на печелившите) и на извършването на статистически анализи на резултатите.
9.3. Участниците могат да оттеглят съгласието си по всяко време с действие занапред, без да посочват причини за това. За целта е необходимо да изпратят имейл до mydata@billa.bg и съответно да прекратят членството си в сайта на Онлайн Панела Talk съобразно неговите Общи условия. Оттеглянето на съгласието прави недопустимо последващо обработване на личните данни на участника. Ако оттеглянето е направено преди края на кампанията, то води и до прекратяване на участието му в томболата за наградите.

10. Други
10.1. Организаторите имат неотменимото право да прекратят кампанията по всяко време, като обявят това на www.billa.bg. При прекратяване на кампанията Организаторите не дължат компенсация на участниците.
10.2. Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за кампанията, като изпратят своите въпроси info@billa.bg.

Дата: 02.05.2018 г.