MainContentHeadline

Официални правила на рекламна кампания
„Попълни анкета и спечели награда“

1. Организатори
Кампанията се организира и провежда от „БИЛЛА България“ ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: 1404 София, бул. „България“ № 55 (БИЛЛА) в сътрудничество с Talk Online Panel Austria GmbH, със седалище и адрес на управление: 1040 Виена, ул. Karlsgasse 7, ап. 5 (Онлайн Панела Talk).

2. Официални правила
2.1. С участието си в кампанията участниците приемат изложените тук oфициални правила.
2.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на провежданe на кампанията на интернет адрес www.billa.bg.
2.3. Организаторите си запазват правото да допълват и променят официалните правила, като евентуални изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на интернет адрес www.billa.bg.

3. Период на провеждане
3.1. Периодът, в който може да бъде попълнена анкетата, е от 10.06.2019 г. до 23:59 ч. (българско време) на 16.06.2019 г.
3.2. Тегленето на наградите ще бъде извършено на 18.06.2019 г.
3.3. Печелившите участници ще бъдат уведомени по имейл за спечелената награда на 19.06.2019 г.

4. Условия за участие в кампанията
4.1. В кампанията могат да участват само физически лица, които са попълнили анкетата „Седмична рекламна брошура“.
4.2. В кампанията могат да участват само физически лица, които към датата на  попълване на анкетата имат 18-годишна възраст. Един участник има право само на една регистрация, независимо колко пъти попълни анкетата.
4.3. Анкетата е публикувана на следния линк: https://meinungsfuehrer.at/uc/Team_BG/3528/, както и на фейсбук страницата на БИЛЛА (www.facebook.com/BillaBulgaria). Покани за участие са изпратени и по имейл на клиенти, които са предоставили съгласие за получаване на рекламни съобщения от БИЛЛА.
4.4. Участието в кампанията е безплатно и не е обвързано с покупка.

5. Регистрация за участие в кампанията
Процесът на регистрация за участие в кампанията е както следва:

Стъпка 1: Попълване на онлайн анкетата в периода от 10.06.2019 г. до 23:59 ч. (българско време) на 16.06.2019 г. Когато участникът посочи отговор на всеки от поставените въпроси, системата приема анкетата за попълнена и пренасочва участника към сайта на Онлайн Панела Talk за регистрация. Потребители, които са регистрирани в Онлайн Панела Talk преди 10.06.2019 г., могат да попълнят онлайн анкетата, но няма да участват в тегленето на наградите.

Стъпка 2: Регистриране за участие в томболата чрез попълване на име, фамилия и имейл в регистрационната форма на сайта на Онлайн Панела Talk. За целите на регистрацията участниците следва да се запознаят и съгласят с Общите условия за използване на уеб сайта, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Онлайн Панела Talk, достъпни на https://talkonlinepanel.com/bg. Всички регистрации след определения краен срок се считат за невалидни.

Стъпка 3: Получаване на електронно съобщение по имейла, посочен от участника в регистрационната форма. За да завърши регистрацията и да се включи в томболата, участникът трябва да отвори линка, съдържащ се в съобщението, и да попълни допълнителна информация, изискваща се съгласно Общите условия за използване на уеб сайта на Онлайн Панела Talk (като пол, дата на раждане, държава на пребиваване и др.). Всеки участник, получил потвърждение за успешна регистрация, участва в томболата за наградите. За периода на провеждане на кампанията едно лице има право само на една регистрация за участие.

6. Награди
6.1. Наградите в настоящата кампанията са 50 броя BILLA ваучера за пазаруване на стоки от магазини BILLA, всеки на стойност 50 лв.
6.2. Не се допуска замяна на ваучера с неговата парична равностойност или с друга награда. При покупка с ваучер не се връща ресто, но ако стойността на покупката е по-висока, разликата може да бъде доплатена.
6.3. Ваучерите за пазаруване на стоки от магазини BILLA, предоставени като награди на печелившите, са валидни до 31.12.2020 г.

7. Теглене и получаване на наградите
7.1. Наградите ще бъдат изтеглени на 18.06.2019 г. на случаен принцип сред всички участници, регистрирали се при условията на настоящите правила.
7.2. На 19.06.2019 г. печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената награда с електронно съобщение, изпратено на имейла, посочен в регистрационната форма от съответния печеливш.
7.3. В срок до 7 дни от получаване на електронно съобщение за спечелена награда, всеки печеливш следва да отговори на съобщението, като предостави информация за получаване на наградата (име, фамилия, телефонен номер и адрес на магазин BILLA, в който печелившият иска да получи наградата). Печелившият губи правото си да получи наградата в случай, че в посочения срок не предостави необходимата информация.
7.4. След предоставяне на данни за получаване на наградата по реда на т. 7.3. по-горе, до 30.06.2019 г. всеки печеливш ще бъде уведомен по имейл кога може да получи наградата си в избрания от него магазин BILLA. Крайният срок за получаване на наградите е 10.07.2019 г.
7.5. Ако до 10.07.2019 г. печелившият не се яви да получи наградата си в избрания от него магазин BILLA, той губи правото да я получи.
7.6. При получаване на наградата всеки печеливш следва да представи документ за самоличност и да подпише в два екземпляра приемо-предавателен протокол за получаване на наградата.

8. Отговорност
8.1. Организаторите не носят отговорност за вреди, причинени на участниците като цяло и/или за грешки и/или за недостатъци в кампанията при провеждането й, поради извънредни обстоятелства, неизправности или технически грешки в интернет страницата www.billa.bg и/или https://talkonlinepanel.com/bg.
8.2. Организаторите не са отговорни за ситуации, в които не е възможно да се попълни анкетата и/или да се направи регистрация за участие, когато тази невъзможност е извън контрола на Организаторите. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете и са извън контрола на Организаторите.
8.3. Организаторите не носят отговорност в случай, че по независещи от тях причини не може да бъде установена връзка с печелившите.
8.4. Организаторите имат право да дисквалифицират участник при констатирани действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на участието в кампанията, попълването на анкетата, регистрацията и/или определянето на печелившите.

9. Защита на личните данни
9.1. БИЛЛА обработва като администратор предоставените от участниците лични данни (имена, електронни адреси, телефонни номера и други данни, предоставени при получаване на награда). Данните се обработват от БИЛЛА както следва:
Администратор на личните данни: „Билла България ЕООД“, адрес: гр. София, бул. „България“ № 55.
Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните: mydata@billa.bg.
Цел на обработване на личните данни: участие в рекламна кампания „Попълни анкета и спечели награда“.
Правно основание за обработване на личните данни: информирано съгласие на субектите на данни по чл. 6, пар. 1, б. А) от ОРЗД, които участвайки в кампанията, приемат нейните условия и се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни.
Получатели/категории получатели на личните данни: при необходимост данните могат да бъдат прехвърляни към други дружества от REWE Group, свързани с администратора и установени в ЕС, както и на подизпълнители на администратора.
Съхранение на личните данни: данните на участниците, които не са изтеглени като печеливши, както и данните на участници, които са изтеглени като печеливши, но не са получили наградите си по реда, описан в тези правила, ще бъдат унищожени до 6 (шест) месеца, считано от тегленето на томболата, освен ако администраторът няма друго основание да ги обработва (например за целите на предоставена на субекта на данни карта БИЛЛА). Данните на спечелилите участници, получили награди от томболата, ще бъдат обработвани за период от 5 (пет) години, считано от тегленето на томболата или за по-дълъг срок, ако администраторът има друго основание за това. След изтичането на сроковете за обработване, данните се унищожават, за което се съставя протокол.
Права на субектите на данни:
Право на достъп: Субектът на данни има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, включително копие от личните му данни, които са в процес на обработване.
Право на коригиране: Субектът на данни може да поиска администраторът да коригира негови неточни лични данни без неоснователно забавяне.
Право на изтриване: Субектът на данни може да упражни право на изтриване в следните случаи: когато обработването на данните е незаконосъобразно, когато личните данни не са необходими повече за целта, за която са събрани и съответно обработвани, когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на българското законодателство или правото на ЕС. Правото на изтриване не може да бъде упражнено, ако за администратора съществува законово основание да продължи обработването на данните независимо от волята на субекта на данни.
Право на ограничаване на обработването: Субектът на данни има право да изиска от администратора ограничаване на обработването на личните му данни в случаите, предвидени в ОРЗД.
Право на пренасяне на данни: Субектът на данни има право да получи данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърли на друг администратор без възпрепятстване от страна на администратора.
Право на оттегляне на съгласието: Субектът на данни има право по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на данните му за целите, описани по-горе, като отправи изрично изявление за това до администратора. В този случай администраторът може да продължи да обработва данните, ако са налице основания за това, които имат приоритет пред волята на субекта на данни.
Право на подаване на жалба до надзорен орган: Субектът на данни има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, ако счита, че обработването на личните му данни нарушава ОРЗД. Упражняването на това право не засяга други предвидени от закона административни или съдебни средства за правна защита.
9.2. Онлайн Панела Talk събира и обработва като администратор данни на участниците при тяхното посещение на сайта https://talkonlinepanel.com/bg, както и при тяхната регистрация. За повече информация относно обработването на лични данни от Онлайн Панела Talk прочетете:
- Политика за поверителност на Онлайн Панела Talk на https://talkonlinepanel.com/bg/politika-za-poveritelnost и
- Политика за бисквитки на Онлайн Панела Talk на https://talkonlinepanel.com/bg/CP-20180521.
9.3. С регистрацията си за участие участниците дават съгласието си предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на кампанията (идентификация на участниците, установяване на обратна връзка с печелившите за получаване на наградата и/или публично оповестяване на печелившите) и на извършването на статистически анализи на резултатите от кампанията.
9.4. Участниците могат да оттеглят съгласието си по всяко време с действие занапред, без да посочват причини за това. Оттеглянето на съгласието прави недопустимо последващо обработване на личните данни на участника. Ако оттеглянето е направено преди края на кампанията, то води и до прекратяване на участието му в томболата за наградите.

10. Други
10.1. Организаторите имат неотменимото право да прекратят кампанията по всяко време, като обявят това на www.billa.bg. При прекратяване на кампанията Организаторите не дължат компенсация на участниците.
10.2. Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за кампанията, като изпратят своите въпроси на info@billa.bg.
Дата: 10.06.2019 г.