MainContentHeadline

Официални правила на дарителска кампания „ДА ПОМОГНЕМ ЗАЕДНО“

1. Същност и цел на кампанията
Кампания „ДА ПОМОГНЕМ ЗАЕДНО” е дарителска инициатива за набиране на средства с цел подпомагането на семейства с репродуктивни проблеми чрез финансирането на процедури инвитро („Кампанията“).

2. Организатори. Участници
Кампанията се организира съвместно от „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 55, и ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ“, БУЛСТАТ 175257480, със седалище и адрес на управление:1574 София, район Слатина, ж.к. Христо Смирненски, бл. 69, вх.Д, ет.5, ап.90 („Организатори“).
Дарител в Кампанията e „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ“ изразява съгласие да приеме направените дарения с цел по-нататъшното им предоставяне на крайни бенефициенти по прозрачен и общественоотговорен начин. ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ“ няма право да разпределя набраните средства по начин, различен от предвиденото в настоящите Официални правила.
Крайни бенефициенти на дарените средства са семейства с репродуктивни проблеми, които са избрани от Организаторите, при условия и по ред, определени в настоящите Официални правила, да получат дарени средства. Условията за кандидатстване за дарение ще бъдат достъпни на интернет страницата на ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ“ (www.iskambebe.bg), считано от 23.08.2019 г.

3. Официални правила
3.1. С участието си в кампанията лицата, кандидатствали за финансово подпомагане, приемат изложените тук Официални правила.
3.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за периода на кампанията на интернет страницата на „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (www.billa.bg).
3.3. Организаторите си запазват правото да допълват и променят Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на www.billa.bg.

4. Период на провеждане
4.1. Кампанията по набиране на дарения от „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се провежда в периода 18.07.2019г. - 21.08.2019г.
4.2. Настоящите правила имат действие до сключването на договори за дарение между ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ“ и избраните за подпомагане крайни бенефициенти.

5. Механизъм
5.1. Дарение от „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
5.1.1. „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще дари 0.01 лв. от цената на всеки брой продукт с марка BILLA, продаден в периода по т.4.1. по-горе.
5.1.2. В срок до 23.08.2019г. „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще съобщи общия размер на събраните от отчисления суми на www.billa.bgи чрез своя фейсбук профил (https://bg-bg.facebook.com/BillaBulgaria/).
5.1.3. „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД превежда пълния размер на събраната от отчисления сума, без каквито и да е удръжки, по банковата сметка на ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ“, като средствата ще бъдат използвани от ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ“ единствено и само за целите на Кампанията.

6. Разходване на набраните средства
6.1. Измежду семействата, които са кандидатствали за финансиране със средства на Кампанията и са одобрени от ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ“, Организаторите избират на случаен принцип конкретните крайни бенефициенти. Изборът на бенефициенти се провежда в присъствието на нотариус.
6.2. Броят на бенефициентите, които ще бъдат избрани за финансиране със средства на Кампанията, се определя от общия размер на събраните суми (дарения от „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“), като на всяко избрано семейство се предоставя сума в размер на BGN 4000 (словом: четири хиляди лева). Остатъкът от общата сума на даренията се разпределя между избраните семейства поравно.
6.3. Организаторите не гарантират финансиране на всички кандидатствали семейства.
6.4. Избраните за подпомагане семейства ще бъдат обявени на интернет страниците на  Организаторите и чрез техните фейсбук профилинай-късно до 20.09.2019 г.
6.5. Дарените средства се превеждат на избраните семейства въз основа на договор с ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ“ за целевото разходване на средствата.
6.6. В случай на нецелево разходване или неразходване на предоставени средства ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ“ изисква от крайните бенефициенти да възстановят предоставените средства, след което ги предоставя на други семейства с репродуктивни проблеми с цел финансирането на процедури инвитро.

7. Други
7.1. Организаторите не отговарят за случаи, в които семейства с репродуктивни проблеми не са имали възможност да участват в Кампанията и/или да получат финансиране.
7.2. Отговорност за подбора на кандидатите за финансиране със средства на Кампанията, както и за проследяването на целевото разходване на средствата след предоставянето им на избраните бенефициенти, носи единствено ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ“.
7.3. Организаторите гарантират, че никой от тях не формира печалба от посочените механизми за даряване.
7.4. Организаторите са регистрирани администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Обработването на данни на бенефициентите се извършва в съответствия с приложимото законодателство.
7.5. Организаторите имат неотменимото право да променят продължителността на Кампанията по набиране на средства по всяко време, като промяната се обявява на www.billa.bg.

8. Данни за контакт
Семействата с репродуктивни проблеми – кандидати за финансиране със средства на Кампанията, могат да се свържат с Организаторите по следния начин: по електронна поща: billa@iskambebe.bg, или на телефона на ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ“ -0700 700 17(разговорът се таксува според тарифния план на абоната).

Настоящите правила се изготвиха на български и английски език. В случай на противоречие, водещ е бългрският текст.

Дата: 17.07.2019 г.