Правила на конкурс “Нарисувай рисунка”

1. Организатори на играта
1.1. „Билла България“ ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1404, бул. „България“ № 55, фондация „Кредо Бонум“, ЕИК BG175193888 , с адрес: гр. София ул. Славянска 12 и СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК 000696327, с адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33 („Организаторите“) провеждат съвместна кампания за намаляване на хранителните отпадъци. Във връзка кампанията се организира конкурс за избор на една рисунка, изобразяваща главния герой на кампанията за намаляване на хранителните отпадъци.
1.2. Правилата на конкурса се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на играта на интернет адрес www.billa.bg.
1.3. Организаторите си запазват правото да допълват и променят правила, като промените влизат в сила от по-късната дата на тяхното публикуване на интернет адрес www.billa.bg.

2. Територия и период на провеждане на конкурса
2.1. Конкурсът се организира и провежда на територията на България.
2.2. Конкурсът стартира на 20.03.2018 г. и ще продължи до 31.03.2018 г., включително.

3. Механизъм на конкурса
3.1. Всеки, който желае да участва в конкурса, следва да изпрати на електронна поща office@credobonum.bg рисунка, изобразяваща главния герой на кампанията за намаляване на хранителните отпадъци заедно с трите си имена и телефон за връзка. Няма значение дали главният герой ще бъде симпатично човече, чудновата животинка или напълно измислено същество. Рисунката следва да бъде във формат .jpeg, .png, .gif, .jpg ili .bmp с размер поне 100 килобайта.
3.2. Всеки може да изпрати неограничен брой рисунки за участие в конкурса.
3.3. В периода 01.04 - 12.04.2018 г. експерти на фондация „Кредо Бонум“ ще подберат десет рисунки за финално гласуване, които са най-подходящи за целите, смисъла и идеите на кампанията.
3.4. На 12.04.2018 г. петчленна комисия от експерти на фондация „Кредо Бонум“ и „Столична община“ ще избере една от десетте рисунки за печеливша в конкурса.

4. Право на участие
4.1. Право на участие в конкурса има всяко физическо лице.
4.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди изпращане на рисунката на посочената електронна поща на фондация „Кредо Бонум“ във връзка с провеждането на конкурса и/или с предоставянето на свои лични данни. В случай, че лицето не е навършило 18 години, рисунките могат да бъдат изпратени от родител или друг законен представител.
4.3. В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.
4.4. Участието в конкурса не е обвързано с покупка.

5. Награда. Получаване на наградата
5.1. Лицето, чиято рисунка е избрана за печеливша, получава за награда ваучери за пазаруване на стоки от асортимента на магазини BILLA на територията на цялата страна на стойност 100 (сто) лева. Ваучерите се издават на хартиен носител и са валидни до 31.12.2018 година.
5.2. Не се допуска размяна на ваучерите срещу паричната им равностойност. При покупка с ваучер не се връща ресто, но притежателят му може да доплати в брой закупеното над стойността на ваучера. Повече информация за ваучерите можете да откриете на www.billa.bg
5.3. Името на спечелилия участник и снимка на рисунката ще бъдат обявени на Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria, както и на www.billa.bg. Организаторът „Билла България“ ЕООД ще се свърже със спечелилия участник за уточняване на детайлите по получаване на Наградата от удобен за него магазин BILLA на територията на България.
5.4. Наградата се получава от управител на магазина BILLA, посочен от спечелилия участник, срещу представяне на документ за самоличност на спечелилия участник, подписване на приемо-предавателен протокол и подписване в два екземпляра на служебна бележка съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). В случай че спечелилият участник е на възраст между 13 и 18 години, наградата се приема от родител/настойник на спечелилия и следва да бъде декларирана пред НАП от родителя/настойника. Спечелилият участник се задължава да декларира и плати данък върху спечелената награда при спазване разпоредбите на ЗДДФЛ. Служебната бележка следва да се приложи към Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
5.5. Спечелилият участник губи правото си да получи Награда в следните случаи, ако:
• впоследствие се установи, че рисунката не е нарисувана от участника, а е свалена от интернет или е копирана от друг източник;
• не се яви да получи Наградата в срок до 30.06.2018 година.

6. Защита на личните данни
6.1. Включвайки се в конкурса, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организаторите свои лични данни - три имена и телефон за връзка.
6.2. Организаторите полагат дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършват при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
6.3. Участниците в конкурса се съгласяват, че Организаторите могат да обработват предоставените лични данни за целите на провеждане на конкурса, обявяване на спечелилия участник, както и предоставяне на Наградата.
6.4. С включването в конкурса, всеки участник се съгласява, ако бъде избран за спечелил участник, трите му имена и рисунката да бъдат публикувани във Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria, на интернет адрес www.billa.bg.
6.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организаторите. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Други
7.1. Организаторите имат неотменимото право да прекратят конкурса по всяко време, като обявят това на интернет адрес www.billa.bg.
7.2. С включването си в конкурса, всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Правила и съгласен с условията й.
7.3. Спечелилият участник в конкурса се съгласява предоставената от него рисунка да бъде използвана според нуждите и целите на кампанията за намаляване на хранителните отпадъци, както и когато Организаторите преценят. Спечелилият участник предоставя напълно безплатно своята рисунка на Организаторите и позволява тя да бъде използвана, променяна, адаптирана и включвана в различни рекламни визии на Организаторите.

Дата: 20.03.2018 г.