Главно съдържание

Официални правила
на BILLA седмична игра във Facebook
за периода 07.01.2021 - 13.01.2021г.

1. Организатор на играта
1. Седмичната игра (наричана по-долу „Играта“) се организира от „Билла България“ ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1404, бул. „България“ № 55 („Организатор“).

1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на на интернет адрес www.billa.bg („Официални правила“).

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на интернет адрес www.billa.bg.

2. Територия и период на провеждане на ИГРАТА
2.1. Играта се организира и провежда на територията на България чрез платформата Facebook на адрес www.facebook.com/BillaBulgaria.
2.2. Играта стартира на 07.01.2021г. и ще продължи до 13.01.2021г., 12:00 часа (българско време).

3. Право на участие
3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не е навършил 14 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай, че спечелилият участник е навършил 14г., но не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само в присъствие на родител или друг законен представител и при изразено от него съгласие.

За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт/стока от Организатора.


4. Механизъм на Играта
4.1. Необходимо предварително условие за участие в Играта е физическото лице да има валидна регистрация (личен профил) във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.
4.2. Всички лица, ненавършили 14 г., следва да получат изрично разрешение от родител или друг законен представител преди регистрация във www.facebook.com във връзка с провеждането на Играта и/или с предоставянето на свои лични данни.
4.3.За периода 07.01.2021 - 13.01.2021г. Организаторът на Играта ще публикува като пост на страницата www.facebook.com/BillaBulgaria един въпрос или задача.

4.4. Всеки, който желае да участва в Играта, следва да даде отговор на зададения през периода въпрос/задача с коментар под конкретния пост, съдържащ въпроса/задачата.

4.5. Лицата (участниците), дали правилен отговор на зададения въпрос/задача, участват автоматично в томбола за награда – ваучери за пазаруване в BILLA на стойност 50 лв.

4.6. Всеки Участник има право на неограничен брой опити за даване на верен отговор на зададения въпрос/задача, но участва в томболата еднократно чрез данните от регистрацията си във Facebook.

4.7. Публикуваното от участниците съдържание в коментарите им, даващи отговор на поставения въпрос/задача, следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания.

5. Награда. Теглене и получаване на наградата
5.1. Организаторът провежда томбола измежду участници, дали верен отговор на въпроса/задачата и изтегля един печеливш участник. Печелившият участник в Играта получава за награда ваучери за пазаруване в BILLA на стойност 50 лв. (наричана по-долу „Награда/та“).

5.2. Тегленето на Наградата се извършва на случаен принцип измежду всички участници, отговорили вярно на въпроса/задачата и отговарящи на изискванията на тези правила. Тегленето се извършва чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за Награда на всеки един от тях.

5.3. Спечелилият участник ще бъде обявен на Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria  на 13.01.2021г. до 24:00 часа (българско време).

5.4. За получаване на Наградата спечелилият участник следва в срок до 5 (пет) работни дни, а именно до 20.01.2021г., включително да се свърже с Организатора на Играта като изпрати лично съобщение на Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria със следната информация: три имена, адрес на магазин BILLA в България, от който да получи Наградата и телефон за връзка.

5.5. Наградата се получава лично от спечелилия участник от управителя на филиала на Организатора (магазин BILLA), посочен в съобщението по т. 5.4. от Официалните правила, при представянето на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол. При получаване на Наградата на спечелилия се предоставя информацията по чл. 13 от Общия регламент за защита на личните данни, която е неразделна част от приемо-предавателния протокол.

5.6. В случай, че спечелилият участник не е навършил 14 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай, че спечелилият участник е навършил 14г., но не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само в присъствие на родител или друг законен представител и при изразено от него съгласие.

5.9. Награда не се предоставя в следните случаи:

  • Ако лицето не може да бъде идентифицирано по данните, които предоставя при получаване на наградата с тези, които е предоставило при регистрация и/или при предоставянето на информацията по т. 5.4. от тези правила;
  • ако не се яви да получи Наградата в срок до 3 седмици от датата на изпращане на информация от т. 5.4.
  • Ако при получаване на Наградата не е изпълнило изискванията на т. 5.6 от тези правила


6. Отговорност
6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

6.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

6.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

7. Защита на личните данни
7.1. В случай, че спечелят Награда, участниците следва да предоставят лични данни (три имена и телефон за връзка) за получаването й.
7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.
7.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.

7.4. С участие в Играта, всеки участник приема и дава съгласие имената му и профилната му снимка да бъдат публикувани във Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria, ако то бъде изтеглено като печеливш. Също така с участие в Играта участникът се съгласява с настоящите правила и ги приема, съгласява се с политиката за поверителност на Организатора и я приема, а също така дава и съгласие за обработка на личните му данни.

7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

8. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта
Организаторът си запазва правото да изменя и допълва или отменя настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria и на интернет адрес www.billa.bg.

9. Предсрочно прекратяване на Играта
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria.

10. Други
10.1. С участието си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията им.
10.2. С участието си в Играта, всеки участник приема и се съгласява имената му, както и профилната му снимка, да бъдат публикувани на Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria, ако то бъде изтеглено като печеливш.
10.3. Участниците могат да се свържат с Организатора, както чрез лично съобщение във Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria, така и на имейл адрес info@billa.bg.
10.4. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

Дата: 06.01.2021 г.