Main Content

Вълнуващият свят на Animal Planet оживява в Billa!

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА BILLA ANIMAL PLANET

I. Организатор на провеждане на играта
1.1. Играта BILLA ANIMAL PLANET (наричана по-долу Играта) се организира и провежда от „БИЛЛА България“ ЕООД (наричано по-долу Организатор).
1.2. Играта се провежда по време на и във връзка с кампанията за лоялност BILLA ANIMAL PLANET. (наричана по-долу Кампанията). Правилата на Кампанията са публикувани и са достъпни на www.billa.bg.
1.3. Настоящите правила уреждат единствено и само Играта BILLA ANIMAL PLANET и са публикувани в мобилното приложение BILLA ANIMAL PLANET APP и на www.billa.bg. (наричани по-долу Правила).

II. Срок на провеждане на Играта
2.1. Играта се провежда в срока от 09.04.2020г. до 20.05.2020г. (включително)

III. Право на участие
3.1. В Играта могат да участват физически лица, навършили поне 14 години. Малолетни лица, не могат да се регистрират и да участват в Играта.
3.2. Механизъм на играта:
3.1.1. В периода на Кампанията от 09.04.2020г. до 20.05.2020г (включително) всяко лице, което има право и желае да участва в Играта следва да:

  • Да свали през телефона си мобилното приложение BILLA ANIMAL PLANET APP (наричано по-долу Приложението), което е специално разработено за целите на Играта и е съвместимо с устройства, поддържащи Android и iOS оперативна система, като устройствата/софтуерната версия на оперативната система следва да са такива, които поддържат АР (допълнителна реалност) и видео.
  • Да събере 10 (десет) броя стикери с изображения на животни ANIMAL PLANET с допълнителна реалност (АР стикери) съгласно правилата на Кампанията. В Играта участват само стикери с допълнителна реалност (АР стикери). В Играта не участват останалите видове стикери, включително и тези с видео, въпреки че Приложението съдържа фукционалност, която позволява преглед на видео стикерите.
  • да сканира през Приложението всеки един от събраните 10 (десет) броя стикери с изображения на животни ANIMAL PLANET с допълнителна реалност (АР стикери) и да го запази;
  • след събиране, сканиране и запазване на 10-те (десетте) стикери с изображения на животни ANIMAL PLANET с допълнителна реалност (АР стикери) да се регистрира през Приложението за участие в томбола за награди чрез въвеждане на две имена, телефон и населено място, в което живее и да заяви участие в томбола чрез натискане на съответния бутон.
3.1.2. След успешна регистрация и заявяване за участие в томболата участникът придобива участие в томбола за теглене на предметни награди, както следва:

 НаградаБрой награди
1Сони Плейстейшън/Sony Playstation 4 Pro 1TB Fortnite Neo Versa . 5бр
2Смарт часовник/Canyon Smartwatch CNE-KW21BL 100бр

3.1.3. Сваляйки Приложението, а също и регистрирайки се за участие в томболата участникът автоматично безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила, задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организатора, включително всяко тълкуване на Правилата, както и дава съгласие за обработка на личните му данни и се съгласява с Политиката за поверителност на Организатора .

4. Теглене на наградите и обявяване на печелившите
4.1. На 21.05.2020г. Организаторът провежда томбола и изтегля на случаен принцип 105 (сто и пет) печеливши лица измежду регистриралите се за участие в томболата.
4.2. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на 22.05.2020г г. на www. billa.bg, като ще бъдат обявени 2 имена и телефонен номер със заличени последни четири цифри.
4.3. Всеки от печелившите се уведомява от Организатора по телефон за спечелената от него награда.
4.4. По телефона спечелилият участник трябва да потвърди, че желае да получи спечелената награда и да посочи адрес на територията на страната, на който желае да получи наградата. Наградите се изпращат от Организатора за негова сметка чрез куриер до посочения адрес. Когато спечелилият награда е между 14г. и 18г. се изисква допълнително и потвърждение от родител или законен представител, както и негов подпис заедно с подписа на спечелилото лице върху товарителницата. Отделно от това, предаването на наградата от куриера на спечелилото лице става допълнително и след подписване на приемо-предавателен протокол, като в случай, че спечелилото лиц е между 14г. и 18г., протоколът се подписва и от родител или законен представител.
4.5. Крайният срок за получаване на всички награди е 22.06.2020 г. Ако спечелило лице не е открито на посочения от него адрес в указания срок и това е удостоверено от куриер, то губи правото си да получи наградата. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни.
4.6. В случай че в рамките на три дни, считано от датата, следващата тази на публикуване на печелившите, спечелил участник не отговори на позвъняванията на БИЛЛА, респ. при свързване с него по телефона не потвърди получаването на наградата, същият губи правото да получи награда.
4.7. Спечелилият губи правото си да получи награда и в следните случаи:

  • ако не е налице съвпадение между данните, с които той се е регистрирал за участие в томболата и данните, с които той се идентифицира при получаване на спечелена награда;
  • ако не бъде открито на посочения от него адрес в срок до 22.06.2020 г.;
  • ако спечелилото лице не е навършило14 години;
  • ако спечелилото лице е навършило 14 години, но не е навършило 18 г. и при получаването на наградата не е заедно с родител или друг законен представител.
4.8. Наградите се получават лично. В случай че награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, Организаторът ще предостави наградата на спечелилия само при изрично приемане на наградата от негов родител или друг законен представител, присъстващ на мястото на приемане.
4.9. Наградата не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност или каквато и да е друга равностойност. Печелившият участник няма право да преотстъпва или прехвърля по какъвто и да било начин на трети лица правото си да използва наградата.

5. Отговорност. Изменение и допълнение на Правилата
5.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Приложението, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Приложението. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
5.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои потребители да свалят Приложението или да се регистрират за участие в томболата през него, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
5.3. Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици; недостъпност или неразположение на интернет или на Приложението или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.
5.4. Организаторът не отговаря, ако:
5.4.1. награда/и не бъде открит по телефон и/или на посочен адрес и/или не може да бъде получена/предоставена поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата и/или
5.4.2. поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов законен представител; и/или
5.4.3. при невъзможност наградите да бъдат предоставени, поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

6. Предсрочно прекратяване на Играта и/или изменение на правилата за провеждането й
6.1. Организаторът има неотменимото право по своя собствена преценка и решение да прекрати Играта по всяко време, като обяви това
6.2. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, ако обективни обстоятелства налагат това, включително, но не само в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др.
6.3. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Правила по всяко време в периода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им www.billa.bg.
6.4. Във всеки от горните случаи по раздел 6 Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на участниците.

7. Други
7.1. Със сваляне на Приложението, а също и с регистрацията си впоследствие за участие в томболата участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от Организатора за целите на организиране и провеждане на Играта, включително да се предоставят на трети лица ангажирани с организиране на Играта и предоставяне на наградите, както и се съгласяват с политиката за поверителност на Организатора.
7.2. С регистрирането си за участие в томболата всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената на спечелилите на страницата на Играта, както е посочено по-горе.
7.3. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. Всички лични данни, необходими за целите на организиране и провеждане тази Игра, вкл. за теглене на печелившите и предоставяне на наградите, ще се събират, обработват и съхраняват от Организатора при условията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.
7.4. За целите на събирането и обработването на лични данни във връзка с описаното в предходната точка Организаторът е разработил правила за поверителност, с които може да се запознаете на следния адрес www.billa.bg
7.5. По всякакви въпроси във връзка с Играта и механизма на провеждането й, както и раздаването на наградите и обработката на лични данни във връзка с това, участниците могат да се свържат с Организатора, на телефон 0700 120 10 и на имейл адрес info@billa.bg

04.05.2020 г.