Main Content

Официални правила на дарителска кампания
„НИЕ ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ“

1. Същност и цел на кампанията
1.1. Дарителска кампания „НИЕ ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ” е дарителска инициатива на „БИЛЛА България“ ЕООД за набиране на средства с цел подпомагането на мемориален комплекс - национален парк – музей „Самуилова крепост“, находящ се в Република България, в близост до село Ключ, област Благоевград, община Петрич („Кампанията“).

2. Организатор. Участници. Дарители
2.1. Кампанията се организира и провежда от „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 55, („Организатор“).
2.2. Участници в Кампанията са:

  • В Кампанията могат да участват всички пълнолетни физически лица на територията на България (навършили 18 години)   
  • В Кампанията участва и организаторът „БИЛЛА България“ ЕООД.
2.3. Дарители в Кампанията са:
  • всички пълнолетни физически лица (навършили 18 години), които са посетили магазин на организатора „БИЛЛА България“ ЕООД (клиенти на организатора или обикновени посетители) и по свое желание са направили дарение на парична сума съгласно изискванията на настоящите официални правила и
  • „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в качеството му на организатор ще дари за своя сметка парична сума, отделно от набраните средства от дарения от трети физически лица, както е определено по-долу в настоящите официални правила.
2.4. Набраните по време на Кампанията парични средства (чрез дарения от физически лица, а също и тези осигурени за сметка на организатора) ще бъдат дарени от организатора „БИЛЛА България“ ЕООД в полза на Исторически музей Петрич и ще бъдат използвани с цел модернизиране на мемориален комплекс - национален парк-музей „Самуилова крепост“ и превръщането му в още по-атрактивна туристическа дестинация.
2.5. Исторически музей „Петрич“ е изразил съгласие да приеме набраните средства като дарение за посочената по-горе цел и се задължава да не разпределя и използва дарените парични средства по начин и за цел, различни от предвиденото в настоящите Официални правила.

3. Официални правила
3.1. С участието си в Кампанията физическите лица – дарители (клиенти или посетители на магазини на „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД) приемат изложените тук Официални правила.
3.2. Официалните правила са публично оповестени и ще са достъпни за периода на кампанията на интернет страницата на „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (www.billa.bg). За улеснение на участниците настоящите Официални правила ще бъдат поставени  на видно място и във всеки един магазин на Организатора на територията на България.
3.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на www.billa.bg.  В случай на промяна на Официалните правила, Организаторът поставя задължително екземпляр от променените правила на видно място и във всеки свой магазин.

4. Период на провеждане
4.1. Кампанията по набиране на дарения от трети лица (клиенти или посетители) на „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се провежда в периода 01.02.2020г.-29.02.2020г.

5. Механизъм на кампанията
5.1. Дарения от трети физически лица (клиенти или посетители в „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД)
5.1.1. Минималната сума на дарение е в размер на 1лв.
5.1.2. Дарения от физически лица могат да бъдат извършени на касите на всички магазини BILLA на територията на Република България.
5.1.3. Дарители могат да бъдат само пълнолетни физически лица (навършили 18 години). „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си запазва правото да изисква от лицата да удостоверят, че имат навършено пълнолетие.
5.1.4. Физическите лица - дарители свободно и сами определят конкретната сума, която желаят да дарят, като тя трябва да е кратна на 1лв. На касата на магазини BILLA те могат да бъдат запитани, дали желаят да извършат дарение за Кампанията, като поканата за извършване на дарение не ги задължава и не ги обвързва да извършат такова.
5.1.5. Дарението от физически лица се счита за извършено след заплащане в брой или с банкова карта на определената от тях сума, за което „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД издава касова бележка (системен бон). Дарени средства не подлежат на връщане.
5.1.6. Дарението на парични средства за Кампанията е свободно и изцяло по избор и желание на съответния дарител – физическо лице. Дарението не е обвързано с покупка на стоки в магазини BILLA.
5.1.7. В срок до 08.03.2020 г. „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще съобщи общата сума на набраните от дарения на физически лица средства в кампанията на www.billa.bg и чрез своя фейсбук профил (https://bg-bg.facebook.com/BillaBulgaria/).
5.2. Дарение от „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
5.2.1. След изтичане на срока на кампанията и отчитане на набраната от дарения на физически лица парична сума „БИЛЛА България“ ЕООД ще осигури и извърши за своя сметка дарение на парична сума в полза на Исторически музей Петрич, чийто размер е равен на общия размер на събраната от физически лица – дарители сума.

6. Общи разпоредби
6.1. „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД превежда общия размер на сумата по раздел 5, точки 5.1 и 5.2 от настоящите официални правила, без каквито и да е удръжки, по банкова сметка на Исторически музей Петрич, като средствата ще бъдат използвани от музея единствено и само за целта на Кампанията, упомената по-горе в раздел 2 от настоящите правила.
6.2. Преводът на общата парична сума, набрана от дарения на физически лица, както и тази, осигурена от „БИЛЛА България“ ЕООД ще се счита за извършен със заверяване на банковата сметка на Исторически музей Петрич.
6.3. „БИЛЛА България“ ЕООД има право да проследи целевото разходване на средствата.
6.4. Организаторът гарантира, че не формира печалба от описания механизъм за събиране на дарения от трети физически лица в рамките на Кампанията.
6.5. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.
6.6. Организаторът има неотменимото право да променя продължителността на Кампанията по набиране на средства по всяко време, като промяната се обявява на www.billa.bg.

7. Данни за контакт
7.1. Физическите лица-дарители могат да се свържат с Организатора по въпроси, свързани с Кампанията по следния начин: по електронна поща: info@billa.bg, или на телефон 0700 120 10 ( на цената на един градски разговор).

Дата: 01.02.2020 г.