ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ „Празнична BILLA томбола“

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Рекламна кампания „Празнична BILLA томбола“ (Кампанията) се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 (БИЛЛА).

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Кампанията започва на 29.11.2018 г. и продължава до 26.12.2018 г. включително.

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1. С участието си в Кампанията участниците приемат изложените тук oфициални правила.
4.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Кампанията на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg, и в магазините BILLA.
4.3. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване по реда, посочен в т. 4.2. по-горе.

5. ТОМБОЛИ
5.1. В периода на Кампанията всяка седмица във всеки един магазин BILLA ще бъдат проведени томболи, както следва:

  • първа седмична томбола: 05.12.2018 г. – теглене на талони, пуснати в урната в периода от 29.11.2018 г. до 18 ч. на 05.12.2018 г.;
  • втора седмична томбола:12.12.2018 г. – теглене на талони, пуснати в урната в периода от 18 ч. на 05.12.2018 г. до 18 ч. на 12.12.2018 г.;
  • трета седмична томбола: 19.12.2018 г. – теглене на талони, пуснати в урната в периода от 18 ч. на 12.12.2018 г. до 18 ч. на 19.12.2018 г.
  • четвърта седмична томбола: 26.12.2018 г. – теглене на талони, пуснати в урната в периода от 18 ч. на 19.12.2018 г. до  18 ч. на 26.12.2018 г.
5.2. Наградите, които могат да бъдат спечелени, са 488 ваучера за пазаруване в магазини BILLA, всеки на стойност 500 лв. Ваучерът ще бъде електронен BILLA ваучер (пластика), всеки зареден с 500 лв.
Всеки електронен ваучер може да се използва многократно до изчерпване на заредената в него сума.
5.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

6. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА
6.1. Право на участие в томболите имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са направили покупка с клиентска карта BILLA при условията, описани по-долу.
6.2. За участие в томбола за спечелване на награда е необходимо в периода на Кампанията да бъде извършена покупка в магазин BILLA на стойност минимум 30 лв. с клиентска карта BILLA Card. За всеки 30 лв. участникът получава 1 талон за участие за съответната седмична томбола. Талонът за участие се генерира автоматично и се отпечатва на касовата бележка.
В случай че клиент направи покупка на стойност по-ниска от 30 лв. и в рамките на същата седмица (за една седмица се счита периодът от 18 часа в сряда до 18 ч. на следващата сряда) направи следващи покупки, с които достига стойността от 30 лв., заедно с касовата бележка за последно направената покупка клиентът получава един талон за участие за съответната седмична томбола.
Например:
  • При покупка на стойност 31 лв. на 29.11.2018 г., клиентът получава 1 талон за участие за първата седмична томбола, която ще се проведе на 05.12.2018 г.
  • При покупка на стойност 3 лв. на 07.12.2018 г. и втора покупка на стойност 28 лв. на 10.12.2018 г., заедно с касовата бележка за втората покупка клиентът получава 1 талон за участие във втората седмична томбола (12.12.2018 г.)
  • При покупка на стойност 61 лв. на 17.12.2018 г., клиентът получава 2 талона за участие в третата седмична томбола (19.12.2018 г.).
6.3. Заявяването за участие в седмичната томбола се извършва чрез попълване на талона и пускане в урната, намираща се в магазина BILLA, в който е получена касовата бележка. Талонът за участие е валиден, ако е откъснат от касовата бележка и съдържа коректно попълнен телефонен номер за контакт.
6.4. Всеки клиент може да участва с неограничен брой талони. Един клиент може да спечели една награда от седмично теглене, направено в един магазин BILLA.

7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградите се теглят на следните дати: 05.12.2018 г., 12.12.2018 г., 19.12.2018 г. и 26.12.2018 г., като на всяка дата ще бъдат изтеглени по 122 печеливши участника – по един във всеки магазин BILLA. При всяко теглене освен един печеливш се изтеглят и три резервни участника.
7.2. Тегленето се извършва от 18.00 ч. във всеки магазин BILLA. В тегленето участват всички талони, които са събрани в урната за съответната седмична томбола.
Пример: В първата седмична томбола на 05.12.2018 г. в магазин BILLA, намиращ се в гр. София, бул. „България“ № 55, участват всички талони, които са пуснати в урната в магазина, в периода от 29.11.2018 г. до 18:00 ч. на 05.12.2018 г.
7.3. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип в присъствието на клиент на магазин BILLA. За тегленето се съставя протокол, който се подписва от управител/заместник-управител на магазина и клиента, присъствал на тегленето.

8. ОБЯВЯВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ
8.1. В рамките на деня, следващ тегленето на наградите, представител на БИЛЛА уведомява по телефона спечелилите участници.
8.2. В случай че в рамките на деня спечелил участник не отговори на 3 (три) позвънявания на представителя на БИЛЛА и/или не потвърди получаването на наградата, същият губи правото да получи награда. В този случай се пристъпва към свързване с изтегления първи по ред резервен участник, като по отношение на него се прилагат описаните в предходното изречение правила.
8.3. Печелившите участници се обявяват на плакат в съответния магазин, където са изтеглени от седмичната томбола, по следния начин: на плаката се посочват номерата на клиентските карти BILLA Card на печелившите и телефонните им номера без последните 3 цифри.

9. ПОЛУЧАВАНЕ НАГРАДИТЕ
9.1. Наградите се получават от магазина BILLA, в който спечелилият участник е бил изтеглен. Крайният срок за получаване на награда е 2 седмици от тегленето на печелившия от съответната седмична томбола в магазина BILLA. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни.
9.2. За получаването на награда се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра. Спечелилият участник следва да удостовери самоличността си с представяне на документ за самоличност и клиентска карта BILLA Card. При несъвпадение на кода на клиентска карта BILLA с данните от талона за участие, спечелилият участник губи правото да получи награда.
9.3. Спечелилият участник подписва в два екземпляра служебна бележка съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Служебната бележка съдържа информация за пазарната стойност на получената награда. Стойността на получената награда представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, ал. 2 от ЗДДФЛ и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Спечелилият се задължава да декларира и плати данък върху спечелената награда при спазване разпоредбите на ЗДДФЛ. Служебната бележка следва да се приложи към Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
9.4. В случай че спечелил участник не отговоря на някое от изискванията, посочени в настоящите официални правила за провеждане на Кампанията, същият губи правото да получи награда.
9.5. BILLA не носи отговорност спрямо спечелил участник, предоставил невалиден телефон за контакт или неявил се да получи наградата в указания срок.

10. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
10.1. БИЛЛА има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на интернет адрес www.billa.bg и в магазините BILLA.
10.2. При прекратяване на Кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на клиентите.

11. ДРУГИ
Електронните BILLA ваучери са валидни за всички магазини BILLA. Ваучерите са валидни до 31.12.2019 г. Ваучерът не е поименен и може да се използва както от спечелилия участник, така и от неговото семейство.

Дата: 29.11.2018 г.
                  

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. BILLA обработва данните за контакт на клиентите, предоставени във връзка с Кампанията, в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД), както следва:
Администратор на личните данни: „Билла България ЕООД“, адрес: гр. София, бул. „България“ № 55.
Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните: mydata@billa.bg.
Цел на обработване на личните данни: провеждане на томболи във филиалите на администратора.
Правно основание за обработване на личните данни: информирано съгласие на субектите на данни по чл. 6, пар. 1, б. А) от ОРЗД, които приемайки условията на Кампанията се съгласяват с обработването на предоставените лични данни.
Получатели/категории получатели на личните данни: при необходимост данните могат да бъдат прехвърляни към други дружества от REWE Group, свързани с администратора и установени в ЕС.
Срок за съхранение на личните данни: данните на участниците, които не са определени като спечелили по реда на тези Официалните правила, ще бъдат унищожени до един месец от датата на теглене на наградите през съответната седмична томбола. Данните на спечелилите участници ще бъдат унищожени до един месец от изтичане на срока за получаване на наградата. За унищожаването на данните се съставя Протокол.
Права на субектите на данни:
Право на достъп: Субектът на данни има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, включително копие от личните му данни, които са в процес на обработване.
Право на коригиране: Субектът на данни може да поиска администраторът да коригира негови неточни лични данни без неоснователно забавяне.
Право на изтриване: Субектът на данни може да упражни право на изтриване в следните случаи: когато обработването на данните е незаконосъобразно, когато личните данни не са необходими повече за целта, за която са събрани и съответно обработвани, когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на българското законодателство или правото на ЕС. Правото на изтриване не може да бъде упражнено, ако за администратора съществува законово основание да продължи обработването на данните независимо от волята на субекта на данни.
Право на ограничаване на обработването: Субектът на данни има право да изиска от администратора ограничаване на обработването на личните му данни в случаите, предвидени в ОРЗД.
Право на пренасяне на данни: Субектът на данни има право да получи данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърли на друг администратор без възпрепятстване от страна на администратора.
Право на оттегляне на съгласието: Субектът на данни има право по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на данните му за целите, описани по-горе, като отправи изрично изявление за това до администратора. В този случай администраторът може да продължи да обработва данните, ако са налице основания за това, които имат приоритет пред волята на субекта на данни.
Право на подаване на жалба до надзорен орган: Субектът на данни има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, ако счита, че обработването на личните му данни нарушава ОРЗД. Упражняването на това право не засяга други предвидени от закона административни или съдебни средства за правна защита.  

2. С попълването телефон за контакт в талона за участие се счита, че участниците доброволно дават изричното си съгласие предоставените лични данни да бъдат обработвани от БИЛЛА за целите на настоящата Кампания.